കനത്ത പൊടിക്കാറ്റ് രാജസ്ഥാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെ വിഴുങ്ങി; ആകാശം ഇരുണ്ടു

രാജസ്ഥാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) പ്രവചിച്ചതിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്.