ഈ വർഷം മോദിജി പാക്കിസ്ഥാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് എന്റെ ഊഹം; റോ മുൻ മേധാവി ദുലത്ത് പറയുന്നു

ഈ വർഷം മോദിജി പാക്കിസ്ഥാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് എന്റെ ഊഹം. ആഭ്യന്തര വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇത് എന്റെ ഊഹമാണ്