ക്യാൻസർ സാധ്യത; ഡോവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡ്രൈ ഷാംപൂവിന്റെ ജനപ്രിയ ബ്രാൻഡുകൾ യൂണിലിവർ തിരിച്ചുവിളിച്ചു

എന്നാൽ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ ബെൻസീനിന്റെ അളവ് കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും അവ വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടെ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു