ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളാല്‍ ഗണേശ പ്രതിമ നിര്‍മ്മിച്ച്‌ ഡോക്ടര്‍; ഈ പഴങ്ങള്‍ കൊവിഡ് രോ​ഗികൾക്ക് പ്രസാദമായി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനം

രോഗികള്‍ക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഈ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം .