ഗ്യാസ് മോഷണം തടയാം; ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളിൽ ക്യുആർ കോഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ

ക്യുആർ കോഡ് ഇല്ലാതെ, കുറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ലഭിക്കുന്നതായി ആളുകൾ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ ഗ്യാസ് പരാതികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.