ഒരു ദലിതനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും; കോൺഗ്രസിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പരമേശ്വര

ഞാൻ ഒരുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിക്കണം,