നാറ്റോയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുമെന്ന് റഷ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

തുടർച്ചയായ ആയുധ വിതരണങ്ങൾ സംഘർഷം നീട്ടുകയും മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും റഷ്യയും യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള