ജമ്മു കശ്മീരിലെ യുവാക്കൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ മയക്കുമരുന്ന് സമ്മാനമായി അയക്കുന്നു: ഡിജിപി ദിൽബാഗ് സിംഗ്

പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന്-ഭീകരതയ്ക്കും ആയുധക്കച്ചവടത്തിനും എതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ