ചില്ലറ ഇടപാടുകള്‍ക്കുള്ള റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും

ചില്ലറ ഇടപാടുകള്‍ക്കുള്ള റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും. രണ്ട് ഘട്ടമായി 13 നഗരങ്ങളിലാണ് ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.