പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ 2023 പാർലമെന്റ് പാസാക്കി

ബില്ലിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ അടിവരയിട്ട് മന്ത്രി പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഭാഷ വളരെ ലളിതമാണ്, അതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ