റഷ്യയുമായുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാൻ ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മേധാവി ആഗ്രഹിക്കുന്നു

ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസങ്ങൾ, സംയുക്ത ക്രൂയിസുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന പരിശീലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്