ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനെയും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ കഴിയും; അവകാശവാദവുമായി ബാഗേശ്വർ ധാമിലെ ധീരേന്ദ്ര ശാസ്ത്രി

ഇതിന് മുമ്പും പണ്ഡിറ്റ് ധീരേന്ദ്ര ശാസ്ത്രി കഥാപാരായണത്തിനിടെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച (മെയ് 24)