രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ ചിലർ വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പിന്തുടരുന്നു: മമത ബാനർജി

ചിലർ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനും വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയം പ്രയോഗിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു… ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ നൽകാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ രാജ്യത്തെ