വികസന സൂചികയില്‍ കേരളം ഒന്നാമതാണ്; ആ നേട്ടങ്ങളില്‍ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ടു കുതിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

പ്രളയം , പ്രളയ സമാനമായ വെള്ളപ്പൊകക്കം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം എന്നിവ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമുയര്‍ത്തുന്ന