ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ യന്ത്രമായി ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: യോഗി ആദിത്യനാഥ്

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഉത്സവങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും കലാപങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളോ ഇല്ലെന്നും വിവിഐപികളുടെ സന്ദർശനം വളരെ