എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഉപയോക്താക്കളുടെ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതായി ഹാക്കർ; ബാങ്ക് നിഷേധിക്കുന്നു

അനധികൃതമായ ആക്‌സസ്സ് തടയുന്നതിന് സേവന ദാതാവിന്റെ സിസ്റ്റം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്