ഡൽഹി ഓർഡിനൻസിനെ കോൺഗ്രസ് എതിർക്കും; പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ ആം ആദ്മി പങ്കെടുക്കും

കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റിൽ ഓർഡിനൻസിനെ എതിർക്കാൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന്