സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കാൻ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍ ലഘൂകരിച്ചു; മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങൾ അറിയാം

കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലെ സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള തസ്തികകളുടെ ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ എന്നിവ 10.02.2021 ലെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാന