ഇന്ത്യൻ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച സിറപ്പ് കുടിച്ച് 18 കുട്ടികൾ മരിച്ചു: ആരോപണവുമായി ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാൻ

ഈ വർഷം ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മരിയോൺ ബയോടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ നിർമ്മിച്ച മരുന്ന് കുടിച്ചാണ് കുട്ടികൾ മരിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.

66 കുട്ടികളുടെ മരണം; വിൽപ്പന നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ചുമ സിറപ്പ് ഗാംബിയ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു

ഞങ്ങൾ സാഹചര്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നയാളുമായി കൃത്യമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു