ക്രൂശിതരൂപങ്ങളും മറ്റ് മതചിഹ്നങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വിലക്കി പോളണ്ടിൻ്റെ തലസ്ഥാനം വാഴ്‌സോ

ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് അവകാശമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഭാവം. ഇതിൽ സിവിൽ സർവീസുകാരും ക്ലാർക്കുമാരും