പ്രചാരണം നടത്താൻ പണമില്ല; ജനങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ അഭിമുഖികരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്ന് പണിമില്ലായ്മയാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന