100 കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരുടെ പിന്തുണ; ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഋഷി സുനക്

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 100 എം പിമാരുടെ പിന്തുണയാണ് വേണ്ടത്. ഋഷി സുനക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കടമ്പമറികടന്നിരുന്നു.