രൺബീർ കപൂർ ചിത്രം രാമായണംപ്രതിസന്ധിയിൽ; ചിത്രീകരണം നിര്‍ത്തിവച്ചു

നോട്ടീസിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ചിത്രീകരണം തുടർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ പൂര്‍ണ്ണമായും ചിത്രം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്