ബിജെപി ഒരിക്കലും ഭരണഘടന മാറ്റില്ല; കോൺഗ്രസ് ഭയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്: രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം മാറ്റുന്ന പ്രശ്‌നമില്ലെന്നും അവർ അത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക