കോൺഗ്രസ് മാതൃക എന്നാൽ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും; അത് ഗുജറാത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു: പ്രധാനമന്ത്രി

കോൺഗ്രസ് മോഡൽ എന്നാൽ അഴിമതി, സ്വജനപക്ഷപാതം, രാജവംശ രാഷ്ട്രീയം, വിഭാഗീയത, ജാതീയത എന്നിവയാണ്.