2026 കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസ്; വനിതാ ടി20 ക്രിക്കറ്റ് തിരിച്ചെത്തും

വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ഉയരുന്ന നിലവാരവും അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആരാധകവൃന്ദവും ഉള്ള കുത്തനെയുള്ള മുകളിലേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.