ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ഉച്ചകോടി; ഉപദേശക സമിതി അംഗമായി മുകേഷ് അംബാനി

സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ സുനിത നരേനെ കൂടാതെ കോപ്28 ൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ