എന്റെ കാഴ്ചാ ശീലങ്ങൾ മാറി; സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ചാണ്: ഷെയ്ൻ നിഗം

എത്രമാത്രം പരിശ്രമം അഭിനേതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായാലും ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ കൂടി സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്നും