വന്ദേ ഭാരതിൽ നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിൽ ചത്ത പാറ്റ; ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

വിദിത് പോസ്റ്റ് പങ്കിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഐആർസിടിസി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഐആർസി