കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡികെ ശിവകുമാറിനും മകൾക്കും ഇഡിയുടെയും സിബിഐയുടെയും നോട്ടീസ്

എന്നാൽ ശിവകുമാറിനും മകൾക്കും നൽകിയ നോട്ടീസിനെക്കുറിച്ച് ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകളൊന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.