വോട്ടർമാരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ മദ്യം; നാഗാലാൻഡിൽ വനിതാ സംഘടന ചെക്ക്-ഗേറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആളുകൾ നാണമില്ലാതെ മദ്യപിച്ചാൽ അവർ സ്ഥാനാർത്ഥികളോടും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോടും ആവർത്തിച്ച് പണം ചോദിക്കുന്നു