കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് പോലീസ് സേനയിൽ സ്‌ഥാനമുണ്ടാകില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

നേട്ടങ്ങളുടെ വലിയ പട്ടികയുള്ളപ്പോഴും പൊലീസിന്റെ യശസ്സിന് ചേരാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഗൗരവതരമായ വിഷയമാണ്.