ഗ്രന്ഥശാലകളെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു ; വർഗീയത കടത്തിവിടുകയാണ് സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യം: മുഖ്യമന്ത്രി

പഴയ വലിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇ-റീഡിങ്ങിലേക്ക് തലമുറ മാറി. അതിനാൽ തന്നെ വായന മരിക്കുകയല്ല മാറുകയാണ്. വർഗീയതയെ കടത്തി

കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് പോലീസ് സേനയിൽ സ്‌ഥാനമുണ്ടാകില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

നേട്ടങ്ങളുടെ വലിയ പട്ടികയുള്ളപ്പോഴും പൊലീസിന്റെ യശസ്സിന് ചേരാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഗൗരവതരമായ വിഷയമാണ്.