ക്ലറിക്കൽ പിശക്; 78 വയസ്സുള്ള യുപി സ്ത്രീയുടെ ജയിൽ മോചനം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് വൈകിപ്പിച്ചു

ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ നൗബസ്ത നിവാസി സുമിത്രയുടെ റിമിഷൻ പെറ്റീഷൻ സ്വീകരിച്ച് 2022-ൽ വിടുതൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ബോണ്ട്