സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; ബില്ലുകളുടെയും ശമ്പളത്തിന്റെയും ക്ലിയറൻസ് നിർത്തി പാകിസ്ഥാൻ

പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം, ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് 2.9 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നു