ജെഎൻയു ക്യാമ്പസിൽ രണ്ട് വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റുമുട്ടി; പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ഉൾപ്പെട്ടതായി പോലീസ്

വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായതായും തുടർന്ന് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നുവെന്നും ഒരു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ