സാമുദായിക വിഭജനം വളർത്തുന്നതിന് നടുവിൽ സർക്കാരിന് ജനങ്ങളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല; മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ സി കെ വിനീത്

മണിപ്പൂരിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിലുള്ള താരത്തിന്റെ വീട് പൂർണമായും തകർത്തു ; ഇവരും കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിൽ