പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കി മണിപ്പൂർ നിയമസഭ

സംഭവത്തിൽ ആറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും 43 സിവിലിയന്മാർക്കും പരിക്കേറ്റതായും അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 20 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു

2011 മുതൽ 16 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചു; രാജ്യസഭയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ

2015-ൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 1,31,489 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2016-ൽ 1,41,603 പേരും 2017-ൽ 1,33,049 പേരും അത്