അവസരം കുറയുമെന്ന് പേടിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചത് പറയാത്ത നടിമാരുണ്ട്; ആ അവസ്ഥ മാറണം: ഗ്രേസ് ആൻ്റണി

എന്നാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് പുറത്ത് പറയാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവര്‍ക്കത് പുറത്ത് പറയാന്‍ പേടിയാണ്. അവ