ഉയർന്ന എംആർപി രേഖപ്പെടുത്തി സിഗരറ്റ് വിലയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തി; കമ്പനിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ

ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ വിൽസ് കമ്പനിക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനും നിയമലംഘനം