മോഹൻലാൽ ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ കാലുകുത്തിയിട്ടില്ല; ബിസിനസിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചത് കോടികളാണ്

എന്നാൽ ആ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 1980ൽ ഒരു ടേണിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങി. അത് നന്നായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം