ബെംഗളൂരുവിൽ ശിശുക്കടത്ത് റാക്കറ്റ് പിടിയിൽ; ഏഴ് ഏജൻറുമാർ അറസ്റ്റിൽ; ഡോക്ടർമാരുടെ ബന്ധം സംശയിക്കുന്നു

വർഷങ്ങളായി സംഘം ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അടുത്തിടെയാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെളിച്ചത്തുവന്നതെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു