ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ താരങ്ങളെ വനിതാ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കി ലോക ചെസ് ഫെഡറേഷൻ

പല രാജ്യങ്ങളിലും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ നിയമനിർമ്മാണം അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പല കായിക സംഘടനകളും അവരുടേതായ