ഇടുക്കി ചെറുതോണി ഡാമുകൾ ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം

സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കുന്ന കാലയളവിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ അധികമായി നിയമിച്ച് സിസിടിവി ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും മെറ്റൽ ഡിറ്റക്റ്റ