ഗുജറാത്തിൽ അണക്കെട്ടിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ മാതാവ് ഹീരാബെന്നിന്റെ പേരിടും

ന്യാരി നദിയുടെ താഴ്‌വരയിൽ ഗിർ ഗംഗാ പരിവാർ ട്രസ്റ്റ് 15 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ട്രസ്റ്റ്