അത് കളിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു; വിവാദ റൺ ഔട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കളിക്കുക എന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം വളരെ വലുതാണ്.