ചാൻസലറുടെ അധികാരങ്ങൾ ഗവർണർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല: മന്ത്രി പി രാജീവ്

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എല്ലാം ഇതിനെതിരെ സംഘടിക്കണമെന്നും എല്ലാ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും സമരത്തിൽ