സ്വീഡൻ ലൈംഗികതയെ ഒരു കായിക വിനോദമായി അംഗീകരിച്ചു; ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നു

സ്വീഡിഷ് സെക്‌സ് ഫെഡറേഷൻ പറയുന്നത്, ലൈംഗികത ഒരു കായിക വിനോദമെന്ന നിലയിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. രസകരമായ ആശയങ്ങൾ