എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവാത്തവരുണ്ട് എന്നത് നാടൻ പ്രയോഗം; കാസർകോട് കാർക്ക് അറിയാവുന്നത്: സിഎച് കുഞ്ഞമ്പു എംഎൽഎ

2006 മുതൽ നിയമസഭക്ക് അകത്തും പുറത്തും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പരമാവധി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.