സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റ് തായ്‌വാന്റെ നിരീക്ഷക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞു

തായ്‌വാന്റെ നിരീക്ഷക പദവി "നിയമവിരുദ്ധമാണ്", കാരണം തായ്‌വാന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരമാധികാര രാഷ്ട്രമെന്ന അംഗീകാരം ഇല്ല