ആരോഗ്യ രംഗം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ; കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി വീണാ ജോർജ്

എമർജൻസി ആംബുലൻസ് സർവീസ്, ബയോമെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, എൻഎച്ച്എം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, ആശാവർക്കർമാരുടെ ഇൻസെന്റീവ്, പാലിയേ